Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Wolontariat / Regulamin

Regulamin

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas w Szkole Podstawowej w Lutoryżu

 

Założenia

Głównym założeniem Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas wynikającym ze Statutu jest:

 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji;
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

 Obszarem działania Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas są:

 • Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;
 • Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub odwiedziny;
 • Parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział  w życiu Kościoła, Parafii;

Cel główny

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas jest:

 • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;
 • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
 • budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe


Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu i Caritas:

 • Uczy:
  • Miłości bliźniego.
  • Tolerancji i zrozumienia.
  • Wspólnej zespołowej pracy.
  • Poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy.
  • Wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności.
  • Podejmowania własnych inicjatyw.
  • Budowania właściwej hierarchii wartości.
  • Szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej.
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego.
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie.
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych.
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności.
 • Wzmacnia pożądane społecznie postawy.

Metody i formy pracy

 • Samodzielne wykonywanie kartek świątecznych, stroików, palm i pisanek wielkanocnych;
 • Organizowanie konkursów na terenie szkoły na najładniejsze kartki świąteczne (Bożonarodzeniowe i Wielkanocne), stroiki świąteczne, palmy i pisanki wielkanocne;
 • Organizowanie wystaw wykonanych przez siebie prac;
 • Sprzedaż wykonanych przez siebie prac zarówno w szkole przed spotkaniami z rodzicami, jak i przy kościele;
 • Zbiórki np.; podręczników, przyborów szkolnych i innych rzeczy dla potrzebujących pomocy uczniów szkoły;
 • Udział w ogólnopolskich akcjach "Dzień Papieski", oraz "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom";
 • Udział w akcji zorganizowanej na rzecz  Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci  i Domu Dziecka;
 • Niesienie pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym;
 • Dostrzeganie potrzebujących w swoim środowisku;

 

Przewidywane osiągnięcia, umiejętności.
 Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu i Caritas:

 Nauczy:

 • Umiejętnego gospodarowania wolnym czasem.
 • Zgodnej współpracy w zespole.
 • Umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • Odpowiedzialności za podjęte zadanie.
 • Budowania wzajemnej więzi i wspólnoty.
 • Wzajemnego szacunku.
 • Dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach.
 • Szacunku dla osób starszych, chorych i cierpiących.

Przyczyni się do:

 • Angażowania jak największej ilości uczniów (np.: przez organizowanie konkursów dla wszystkich uczniów szkoły);
 • Odkrywania i rozwijania zdolności twórczych, oraz zainteresowań;
 • Umiejętnego dokonywania hierarchii wartości;
 • Podejmowania coraz dojrzalszych decyzji;
 • Szybszego osiągnięcia dojrzałości;

Ewaluacja programu
Ewaluacja będzie dokonana przez:

 • Obserwację i samoobserwację.
 • Wytwory prac dzieci.
 • Zauważenie pracy Koła przez innych.
 • Zaangażowanie poszczególnych członków.
 • Ocenę skuteczności działań.
 • Wypowiedzi samych członków Koła.

 


Przejdź do góry