Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Ceremoniał szkoły

Ceremoniał szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu

 

 

Ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru

Szkoły Podstawowej

im. Księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu

 

 

Symbole szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Księdza Czesława Przystasia posiada:

a) Patrona – księdza Czesława Przystasia

b) Sztandar

c) Ceremoniał Wewnątrzszkolny

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

Jest pomocny w organizowaniu ślubowania, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną cześć z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

Sztandar szkoły:

1.Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2.Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie. W gabinecie dyrektora znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

3.Uroczystosci z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji postaw wyrażających jego poszanowanie.

4.Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna i honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie godni takiego zaszczytu, o nienagannej postawie.

Skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży - uczeń klasy szóstej lub piątej, asysta - dwie uczennice klasy szóstej lub piątej oraz poczet rezerwowy j. w.

Kadencja pocztu trwa jeden rok - począwszy od uroczystego ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.

5.Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.

W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

Kandydatury składu, po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów, są przedstawione przez wychowawcę klasy piątej na klasyfikacyjnej radzie

pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Opiekun Samorządu Uczniowskiego zostaje opiekunem Ceremoniału i dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

6.Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów są umieszczane w kronice szkoły.

7.Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Strój chorążego i asysty:

- uczeń – czarne spodnie i biała koszula lub garnitur

- uczennice – czarne spódnice i białe bluzki

W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje powyższy strój plus odzienie wierzchnie (kurtka, płaszcz, itp.) i peleryna kolorze czarnym i czapka

Insygnia Pocztu Sztandarowego:

- biało – czerwone szarfy założone na prawe ramię (kolorem białym w stronę kołnierza) spięte klamrą na wysokości lewego biodra

- białe rękawiczki


Udział sztandaru w uroczystościach:

8.Sztandar Szkoły pełni funkcje reprezentacyjne. Wraz z Dyrektorem i Opiekunem Pocztu bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i środowiskowych:

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- pasowanie na ucznia  klasy pierwszej

-Święto Patrona Szkoły – październik

- Dzień Edukacji Narodowej

-uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

-uroczyste zakończenie roku szkolnego

9.Poczet sztandarowy uczestniczy również we mszach świętych z okazji:

- świąt i uroczystości religijnych,

-uroczystości rocznicowych.

-uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

-Dnia Patrona Szkoły

10.Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

Postawy Pocztu Sztandarowego i chwyty sztandaru:

a) postawa „zasadnicza”- na baczność, drzewiec sztandaru oparty jest o podłogę, na wysokości czubka prawego buta. Przytrzymywany jest przez chorążego prawą ręką na wysokości pasa.

Chorąży i asysta w postawie baczność.

b) postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej".

Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

c) postawa „prezentuj”- z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej". Taka postawa sztandaru

przyjmowana jest tuż przed wyprowadzeniem, wprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego.

d) postawa „na ramię” -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma go pod katem około 45° w stosunku do ramienia.

e) salutowanie sztandarem w miejscu- wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod katem 45°.Po czasie„salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. Sztandar w tej postawie znajduje się podczas hymnu państwowego,

hymnu szkolnego, składania przyrzeczeń, ślubowania a w kościele podczas Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa. Ponadto podczas odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej.

f) salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.Wprowadzenie sztandaru


l.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

Przygotowanie do wyjścia

Postawa „na ramię”

2.

„Baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

Wprowadzenie sztandaru zatrzymanie na ustalonym miejscu

W postawie „na ramię w marszu” postawa „prezentuj”

3.

„Do hymnu”

Jak wyżej

Postawa „zasadnicza”

Postawa „salutowanie w miejscu”

4.

„Po hymnie”

Uczestnicy w postawie „Spocznij”

Spocznij

Postawa „prezentuj” postawa „spocznij”

5.

Można usiąść

Uczestnicy siadają

Spocznij

Postawa „Spocznij”

 

 

Wyprowadzenie sztandaru

l.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

Spocznij

Postawa „Spocznij”

2.

„Baczność” sztandar wyprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

Postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru

Postawa „zasadnicza’ postawa „na ramię  w marszu”

3.

Spocznij

Uczestnicy siadają

 

Ceremoniał przekazania sztandaru


l.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

Postawa „Spocznij

Postawa „Spocznij

2.

poczet sztandarowy

oraz nowy skład

pocztu lub wytypowani

uczniowie kl. V) do

przekazania sztandaru

„wystąp”

Uczestnicy postawa „Zasadnicza”

Postawa zasadnicza

Postawa „Zasadnicza” postawa „prezentuj”.

3.

„baczność” – sztandar przekazać

Uczestnicy postawa „zasadnicza”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia, ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

chorąży podaje sztandar jednej

z asysty, przekazuje szarfę potem

rękawiczki następnie odbiera

sztandar i przekazuje go nowemu

chorążemu i mówi: „Przekazujemy

Wam ten Sztandar - symbol Szkoły

Podstawowej im. Księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu. Noście go z dumą i honorem. Otoczcie opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę.”

Sztandar w postawie „spocznij”

Chorąży nowego pocztu odpowiada:

„Przyjmujemy od Was Sztandar

Szkoły. Będziemy dbać o niego.

Sumiennie wypełniać swoje

obowiązki i godnie reprezentować

naszą szkołę”. Nowy Chorąży

przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym następuje przekazanie sztandaru.

4.

„baczność” , ustępujący poczet odmaszerować „spocznij”

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

Postawa „zasadnicza” postawa „spocznij”

Postawa „prezentuj” postawa „spocznij”

5.

„baczność” sztandar wyprowadzić

Postawa „zasadnicza”

Postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru

Postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”

6.

„spocznij”

Uczestnicy siadają

 

 

 

 

Ceremoniał ślubowania klasy pierwszej

 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

2.

„baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

Wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie w ustalonym miejscu

Postawa „na ramię w marszu” postawa „zasadnicza”

3.

„do ślubowania”

uczestnicy w postawie „zasadniczej”

na baczność, ślubujący podchodzą do

sztandaru, podnoszą prawa rękę do

ślubowania ( palce na wysokości oczu )

i powtarzają za Dyrektorem Szkoły

przysięgę.

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię swojej klasy i

szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać

Ojczyznę

Jak dla niej pracować kiedy urosnę!

Będę się starać być dobrym kolegą,

swym zachowaniem

i nauką sprawiać radość rodzicom i

nauczycielom.”

Uczniowie na zakończenie powtarzają- Ślubujemy !

Postawa  „zasadnicza”

Postwa „prezentuj” postawa „salutowanie w miejscu”

4.

„po ślubowaniu”

Uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę

Postawa „spocznij”

Postawa „prezentuj”

Postawa „zasadnicza”

5.

„baczność” sztandar szkoły wyprowadzić

Uczestnicy postawa „zasadnicza”

Postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru

Postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”

6.

spocznij

Uczestnicy siadają

 

 

Ceremoniał ślubowania absolwentów

 

L.p.

komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

2.

„baczność’ sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

Wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie  w ustalonym miejscu

Postawa „na ramię w marszu”, postawa „zasadnicza”

3.

„do ślubowania”

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” na baczność, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu) i powtarzają przysięgę „Ślubuję Ci Szkoło, strzec wiernie twego honoru, kierować się w życiu przykładem patrona księdza Czesława Przystasia, a dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię. Ślubujemy !

Postawa „zasadnicza”

Postawa „prezentuj” postawa „salutowanie w miejscu”

4.

„po ślubowaniu”

Uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę

Postawa „spocznij”

Postawa „prezentuj” postawa „zasadnicza”

5.

„baczność” sztandar szkoły wyprowadzić

Uczest5nicy postawa „zasadnicza”

Postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru

Postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”

6.

spocznij

Uczestnicy siadają

 


Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.


Przejdź do góry