Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rada Szkoły

Rada Szkoły

Rada Szkoły Podstawowej w Lutoryżu rozpoczęła działalność 26 lutego 2001 r.  Jest społecznym organem, złożonym w równej liczbie z nauczycieli i rodziców. Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, wspiera w działaniach Dyrektora, a także uchwala Statut Szkoły, może opiniować plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Szkoły.  Występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu prowadzącego Szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych, czy np. przedmiotów nadobowiązkowych, jak również w sprawach zagospodarowania budynków szkoły i jej otoczenia.

Od początku swej działalności Rada Szkoły podejmowała wiele zadań. Inicjatywa nasza była przyjmowana w większości przypadków pozytywnie.

Rada Szkoły, m.in.:

 1. zwracała się z pismem do Burmistrza Gminy Boguchwała o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości godzin pracy świetlicy szkolnej, na zatrudnienie pedagoga szkolnego,
 2. wprowadzała zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
 3. pozytywnie zaopiniowała program edukacji prozdrowotnej realizowany w klasach młodszych,
 4. wprowadzała zmiany w Statucie Szkoły,
 5. wystąpiła do Organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie Szkole imienia,
 6. poparła wniosek rodziców, aby dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lutoryżu i podlegały Dyrektorowi Szkoły, a nie Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. Wystosowała w tej sprawie odpowiednie pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Boguchwała,
 7.  wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły obecnej Pani Dyrektor,
 8.  zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza Miasta i Gminy  Boguchwała o podjęcie intensywnych działań w celu przyśpieszenia realizacji wykończenia segmentu D naszej szkoły.

Poza tym Rada Szkoły zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły. Wspiera w tych sprawach Dyrektora Szkoły, opiniuje wnioski rodziców i nauczycieli.

Wszyscy członkowie Rady Szkoły Podstawowej w Lutoryżu chętnie  poświęcają swój czas na aktywną pracę w Radzie. Wykazują ogromne zaangażowanie w pełnienie tej społecznej funkcji.

Skład Rady Szkoły:

 • Marta Ryba - przewodnicząca
 • Katarzyna Martoń - zastępca przewodniczącego
 • Wioletta Haba
 • Justyna Lis-Gubernat
 • Barbara Lisowicz
 • Agata Skubisz
 • Grzegorz Sołtys

Przejdź do góry